راهنماي اشتراك نشريه حركت


:خواهشمنديم قبل از پر كردن فرم درخواست اشتراك به نكات زير توجه فرماييد

.نشاني خود را كامل  با ذكر كد پستي بنويسيد -

.بهاي اشتراك سالانه 12000 ريال و بهاي اشتراك شش ماهه 6000 ريال است -

وجه اشتراك را به حساب جاري 90058 بانك ملي شعبه كوي دانشجويان واريز كرده و فيش بانكي را به همراه فرم اشتراك تكميل شده به آدرس دفتر نشريه حركت پست نماييد

.هر گونه پيشنهاد يا انتقادي داريد با ما در ميان بگذاريد -

آدرس:تهران-خيابان كارگر شمالي- خيابان 15-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران دفتر نشريه حركت.كدپستي 14398

فرم اشتراك نشريه حركت